logo png 4

VEDTÆGTER

§1 Navn og hjemsted
1) Foreningens navn er Næsby Strand Vinterbadeforening
2) Foreningen er hjemhørende i Næsby, Slagelse kommune.

§2 Formål.
Foreningens formål er at skabe gode rammer for og fællesskab omkring vinterbadning i Næsby. Ligeledes er
det formålet – i samarbejde med andre interessenter – at få området gjort aktivt og attraktivt for både
fastboere og sommerhusgæster.

§3 Medlemskaber.
Foreningen er medlem af ”Vinterbadeforeninger i Danmark”. Det er landsforeningen for vinterbadeklubber
i Danmark. Ligeledes er foreningen medlem af DGI Midt- og Vestsjælland.

§4 Bestyrelse..
1) Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer: Formand,
næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem. Til bestyrelsesarbejdet er der tilknyttet
2 suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant.
2) Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på to år, 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i
ulige år. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges hvert år. Formand og næstformand
vælges i hver sit år
3) Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen.
4) Valgbar er ethvert aktivt medlem over 18 år.
5) Bestyrelsen leder foreningen efter nærværende vedtægter og efter generalforsamlingens
beslutninger.
6) Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg med deltagelse af medlemmer af foreningen til at varetage
relevante specifikke opgaver i foreningen – eks byggeri, aktivitetsudvalg, osv.
7) Bestyrelsen forpligter sig til at holde mindst 3 møder om året. Der skrives referat fra
bestyrelsesmøderne og referatet godkendes på næste møde.
8) Suppleanter og andre deltager i bestyrelsesmøderne efter behov.

§5 Generalforsamling.
1) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2) Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned. Indkaldelse sker senest 4 uger før
via nyhedsbrev/hjemmeside/mail.
3) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
4) Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingen.
5) Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
6) Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der rettidigt har betalt kontingent for indeværende
sæson og er mødt frem til generalforsamlingen.
7) Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte – i tilfælde af lighed
tæller formandens stemme dobbelt.
8) Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst følgende punkter:
a) Valg af dirigent
b) Valg af referent
c) Valg af to stemmetællere
d) Bestyrelsens/formandens beretning
e) Regnskab og næste års budget
f) Kontingent
g) Indkomne forslag
h) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
i) Valg af revisor og revisorsuppleant
j) Evt

§6 Ekstraordinær generalforsamling
1) Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis der i bestyrelsen er flertal for dette.
2) Ligeledes kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 33% af foreningens medlemmer
kræver det.
3) Der varsles omkring den ekstraordinære generalforsamling på samme måde som var det en almindelig
generalforsamling.
4) Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet er modtaget/vedtaget i
bestyrelsen.

§7 Medlemmer
1) Enhver person over 18 år, som er vinterbader, kan blive medlem af foreningen såfremt man betaler sit
kontingent, vedkender sig vedtægterne og udfører sin del af de fælles arbejdsopgaver.
En vinterbader er en person, som bader regelmæssigt 1/10 – 31/3
2) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende ikke overholderne gældende regler i
foreningen, eks. dårlig adfærd i saunaen, uacceptabel adfærd i omgang med andre medlemmer i foreningen
eller ikke at behandle foreningens bygninger og inventar korrekt.
3) Eksklusion kræver, at mindst 4 af 5 bestyrelsesmedlemmer stemmer for.
4) Genoptagelse af medlemskabet kræver, at 4 af 5 bestyrelsesmedlemmer stemmer for.
5) Ved eksklusion kan medlemmet ikke kræve sit kontingent retur

§8 Økonomi
1) Foreningens formand og kasserer kan disponere over foreningens konti og oprette og bestyre disse via
netbank eller lign.
2) Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
3) Regnskabsåret følger kalenderåret
4) Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen.
5) Kontingentet indbetales på foreningens konto senest 1/10 eller ved nye indmeldelser senest 14 dage efter
indmeldelsen.

§9 Forpligtelser
1) Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for
hvilket alene foreningen hæfter ved dens respektive formue.
2) Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over
kontingentforpligtelsen
3) Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud medmindre
tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

§10 Foreningens ophør
1) Foreningens ophør kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger
2) Ved opløsning af foreningen tilfalder eventuelt overskud/formue almennyttigt formål i Slagelse
kommune. Materiel/bygninger tilfalder Slagelse kommune.
Vedtaget på generalforsamlingen d. 4 /5 – 2021